Gunvor Nervold Antonsen (1974) arbeider i et vidt spekter av materialer hvor hun forener tekstilmontasje, treskulptur, maleri og historiske objekter i monumentale romlige komposisjoner. I dette mangfoldige blandings-uttrykket lar hun enkeltverk og komponerte grupperinger finne sammen i helhetlige installasjoner. Gjennom sitt sanselige og ekspressive uttrykket tar hun opp tematikker knyttet til vår forståelse av eksistens og identitet og stiller spørsmål ved ensretting av samfunn, verdivalg og livsrytmer. I utstillingen reiser hun spørsmål om hva lokalitet og lokal forankring kan være og i hvilke former det kan oppstå. Hun undersøker også relasjonene mellom individet og den natur og kultur vi er knyttet til, men også løsrevet fra, i vår fragmenterte og spesialiserte samtid.


Gunvor Nervold Antonsen
Gunvor Nervold Antonsen (1974) works within a wide range of materials where she combines textile montage, wooden sculpture, painting and historical objects in monumental spatial compositions. Individual works of art and composed groupings blend to make complete installations. In her perceptive and expressive work she addresses themes connected to our understanding of existence and identity, and she questions the conformity of society, values and rhythm of everyday life. In the exhibition, she explores what locality and a local base may be and in what shapes it may manifest. She also explores the relations between the individual and the nature and culture to which we are connected, and also disconnected, in our fragmented and specialised age.