I sitt arbeid med akvarell søker Kjersti Eliassen (1949) de tekniske utfordringene og motivmessige spenningene som ligger i kontrasten mellom det flytende og det distinkte. Hun skaper forskyvninger i farge og lys med små og vare midler og benytter ofte uvanlige formater. Eliassen er mest kjent for sine landskap hvor store flater med vegetasjon eller hav spiller mot himmel. Akvarellfargen bruker hun til å fange luftens atmosfære og transparens. I landskapene finnes det innslag av mennesker, hus eller dyr som er med på å understreke den poetiske og meditative stemningen i motivene. De siste årene har Eliassen arbeidet med bylandskapet, og spesielt med inntrykk fra Roma. Her har hun vært opptatt av å se bakenfor byens larm og turisthorder, og heller søke
en form for ro i det historiske, men pulserende og urbane området.


Kjersti Eliassen, watercolour
In her work with watercolour paintings Kjersti Eliassen (1949) seeks the technical challenges and design tensions that exist in the contrast between the fluid and the distinct. She creates a shift in colour and light with tiny, sensitive means and often uses unusual formats. Eliassen is renowned for her landscapes where large expanses of vegetation or ocean play against the sky and the watercolours capture the atmosphere and transparency of the air. In the landscapes there are people, houses or animals that help strengthen the poetical and meditative atmosphere in the images. During the last few years Eliassen has worked on cityscapes, particularly based on impressions of Rome. Here she has been concerned with seeing beyond the hustle and bustle of the tourist crowds and instead seeking a sense of calm in the historical but pulsating urban area.