Kurt Johannessen (1960) er en av nestorene innen norsk perfomancekunst og har deltatt på flere av Kunstbankenes performancefestivaler opp gjennom årene. I 2019 vil han ha gitt ut rundt 100 bøker på eget forlag, og i denne utstillingen er bøkene omdreiningspunkt. Noen er tekstsamlinger, noen rene bildebøker og noen har både bilde og tekst. Blant utgivelsene er også et puslespill og et lite antall signerte og nummererte bøker. Flere av bøkene relaterer seg til andre arbeider som tegning, trykk og performancekunst som også vil bli vist i utstillingen. Bokserien Om noko som han startet 2011/13 består av 19 bøker så langt. Alle disse bøkene har egne performanceforedrag. Noen av foredragene vil han vise i sammenheng med utstillingen, i tillegg til opplesinger og presentasjoner av andre bøker.


Kurt Johannessen, 100 BOOKS – 1984-2019
Kurt Johannessen (1960) is one of the doyens of Norwegian performance art and has participated at several of Kunstbanken’s performance festivals over the years. In 2019 he has published around 100 books through his own publishing company and in this exhibition the books are the pivotal focus. Some are collections of texts, some are picture books and some have both. Amongst the publications are also a jigsaw puzzle and a small number of signed and numbered books. Several of the books relate to other works such as drawing, printmaking and performance art which will also be on display at the exhibition. The book series Om noko (About something) which he started in 2011/13 comprises 19 volumes to date. All the books contain separate performance lectures, some of which he will show in connection with the exhibition in addition to readings and presentations of other books.