Kunstbanken ønsker å være en døråpner til den visuelle samtidskunsten som refleksjonsarena for barn og unge. Vi viser visuell samtidskunst utført av anerkjente og profesjonelle kunstnere fra Hamar, Innlandet, Norge, Europa og hele verden. Kunstbanken tilbyr møter mellom kunst og publikum i egne gallerier, utendørs og på ulike steder i Innlandet. Hvert år har vi besøk av mer enn 1 500 barn og unge, og dette publikumet er hovedmålgruppe for vårt pedagogiske formidlingsarbeid.

Samfunnet etterspør kreativitet og forståelse for kreative prosesser. Dagens skoleelever vil utgjøre morgendagens samfunnsborgere. Det å få en nøkkel til kunstopplevelser kan gi større glede, nye refleksjoner, nye oppdagelser og nye erkjennelser i tillegg til økt interesse for å utvikle egne skapende krefter, uansett alder og livssituasjon. For skoleelever er dette en ressurs i skolearbeidet. Vi har erfaring med at lærere opplever dette arbeidet som nyttig, også for sitt eget videre arbeid med elevene, uavhengig av fagområde.

 

Omvisning

Vi tilbyr gratis omvisning i Kunstbanken for skoleklasser og barnehager i Hedmark etter kapasitet. Omvisingen varer i ca. 45 min og tilpasses den enkelte gruppa. Det anbefales maks 20 barn pr gruppe for å få en god opplevelse for alle. Bestill omvisning på post@kunstbanken.no eller tlf 62 54 22 60. Invitasjoner og lærerveiledninger finner du i tilknytning til den enkelte utstilling.

Workshops for barn og unge

Kunstbanken arrangerer kunstprosjekter og workshops for barn og unge i egne lokaler og rundt om i Hedmark.

Den Kulturelle Skolesekken – DKS

Barn og unge i regionen får tilgang til profesjonell samtidskunst gjennom besøk i Kunstbanken og våre vandreutstillinger og kunstprosjekter i fylket. Gjennom vårt samarbeid med Turnéorganisasjonen/DKS får også mange skoleelever i fylket hvert år kunstopplevelser på sin skole.

Galleri fallera

Galleri fallera er et DKS-tilbud til elever i Hamar kommune, og som inngår i Hamar kommunes DKS-program. Dette har vært et årlig tilbud til elever på 4. trinn siden 2009,  Fra 2014 har tilbudet vært tilrettelagt for 7. trinn, etter ønske fra Hamar kommune. Formidlingen tar utgangspunkt i en eller flere utstillinger. Elevene aktiviseres både fysisk og mentalt, og dialogen mellom elever, kunstverk og formidler er sentral.

Kunst- og arkitekturløypa – gjennomføres av grupper på egenhånd

Dette et tilbud til alle som vil gå på egenhånd og bli litt bedre kjent med ulike bygninger, kunstverk, utsmykninger og byrom i Hamar sentrum. Løypa starter og avsluttes i Kunstbanken. På kartet er det markert 30 ulike stopp, og en kort beskrivelse følger med. Man kan selv bestemme hvor mye av løypa man vil gjennomføre, hvor man vil ha et lengre stopp og hva man går forbi.

Noen ganger ankommer flere elevgrupper Kunstbanken samtidig, og må dermed vente på hverandre. Kunst- og arkitekturløypa kan da være en aktivitet ledet av læreren for den gruppa som ikke er inne i Kunstbanken. Læreren tar ansvar for at gruppa er tilbake i Kunstbanken til avtalt tid.

Mange arkitektoniske stilepoker og kunstneriske uttrykk er representert. Erfaringsmessig har både elever og lærere litt av hvert å fortelle om det man stopper opp for å se på. Alle de ulike utendørs kunstverkene og utsmykningene er dessuten mulig å oppleve med alle sanser – «bare se men ikke røre» gjelder ikke utendørs!

Last ned kart for kunst- og arkitekturløypa her, eller be om å få den i Kunstbankens resepsjon.

Vandreutstillinger

Kunstbanken samarbeider med kommunene i Hedmark for å finne gode visningsarenaer for vandreutstillingene vi produserer. Dette kan være i kunstforeninger, i biblioteker, kulturhus og kultursentre. En lærerveiledning utarbeides og sendes til skolene i forkant av utstillingene, og det er gratis inngang.

 

Pedagogisk plattform

Opplevelse, refleksjon og dialog er kjernen i Kunstbankens formidlingsopplegg. Kunstopplevelser handler mye om å bruke sanseapparatet, og formidlingen etterstreber å øke elevenes evne til å bruke sansene bevisst.  Opplevelsen er unik og individuell, og det finnes dermed ingen felles fasit for den. Det er heller ingen fasit for hva man skal mene om eller hvordan man skal forstå kunsten. Derimot vil opplevelse, refleksjon og forståelse påvirkes av elevenes egne observasjoner, undersøkelser, assosiasjoner, erfaringer, ferdigheter og kunnskap. Alt dette aktiviseres og tas i bruk i dialogen som ledes av formidleren.

Formidlingen kan enkelt knyttes opp til læreplaner i mange ulike fag, og kompetansemål kan inngå direkte eller indirekte i samtalen der det er naturlig. Elevene blir i enkelte tilfeller aktivisert med en praktisk øvelse koblet til en eller flere av utstillingene i Kunstbanken. Hensikten med formidlingen er likevel ikke først og fremst å gjøre elvene til kunstnerspirer. Gjennom tverrfaglig tilnærming og refleksjon rundt både kunstneriske formale virkemidler og meningsinnhold, vil elevene lære om hvordan kunstnere gjennom visuell kunst kan kommentere, tolke og forstå samfunnet og verden – og hvordan vi som betraktere dermed også kan bruke den visuelle kunsten til å forstå verden – og oss selv.

Kunstuttrykk av alle slag kan gi opplevelser og refleksjoner for alle – uansett bakgrunn og alder. Dette gjelder også på det visuelle samtidskunstfeltet, som er Kunstbankens arbeidsområde. Hvilke opplevelser den enkelte får, og hva slags refleksjoner som oppstår, styres av flere faktorer, f.eks.:

Om man går på egen hånd, om det er flere (fremmede) i nærheten, om man er sammen med ei gruppe, om det er et planlagt besøk eller mer impulsivt, om man har med en formidler/annen person som «tar styringa» osv.

Den enkeltes sosiale, kulturelle og språklige bakgrunn, hvilken allmennkunnskap vedkommende har, hvilken kunnskap om og erfaring med kunstneriske uttrykk vedkommende har, personlighetstrekk osv.

Hva slags læringsstil den enkelte har (mer om dette lenger ned). Hvordan man lærer og hvordan man møter opplevelser blir også påvirket av lys, lyd, hvilken tid på dagen det er, om man har sovet godt og har mat i magen, om man har en god dag eller har opplevd noe som gjør at man er ukonsentrert etc.

De fleste mennesker har en blanding av flere læringsstiler, og i hovedsak deles måten vi lærer på inn i fire kategorier: visuell, auditiv, kinetisk og taktil.

Kjennetegn hos den visuelle elev: Sitter og venter, rekker opp hånda, spør etter ny oppgave, klarer seg bra, lærerens drøm?

Kjennetegn hos den auditive elev: Prater og prater, sosial som få, diskuterer alt, forhandler om alt, velges ofte til elevrådsrepresentant, lykkes bra i skolen

Kjennetegn hos den kinestetiske elev: Lærer med kroppen, liker drama, mye følelser (på en gang), liker opplevelser, «Hva skjer’a?», kan ikke sitte stille, minne i musklene, når han først har lært noe – da sitter det!

Kjennetegn hos den taktile elev: Fingrer og fikler med alt han finner, skribler mens hun/han hører på deg, trives med data og mobiltelefon, trives med alle gjørende fag, alle sier: Sitt stille!
(Kilde: Caroline Solem, Dysleksi Norge)

En elevs kunstopplevelse i Kunstbanken vil påvirkes av at elevgruppa består av personer med individuelle adferds- og læringsmønstre. I tillegg vil selvsagt opplevelsen styres av at en formidler leder gruppa – noe som igjen sannsynligvis vil oppleves på ulike måter for den enkelte. Dynamikken mellom kunstverk/elev/gruppe/formidler/lærer er også en svært viktig faktor for hvordan opplevelsen og læringsutbyttet blir for den enkelte elev.