Utvalgte kompetansemål etter 7. årstrinn:

I dialogen mellom elever og formidler vil mange temaer pense inn på ferdigheter elevene har eller skal tilegne seg i løpet av 7. trinn. Elevenes kunnskap om og erfaring fra følgende kompetansemål blir en naturlig del av samtalen:

Kunst og håndverk

Kunst

·         samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur

gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i nasjonalromantikken, renessansen, impresjonismen og ekspresjonismen på ulike måter har satt spor etter seg
sammenligne bruk av teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike kulturer ved bruk av digitale og andre kilder
Visuell kommunikasjon

bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy
benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse
skille mellom blanding av pigmentfarger og lysfarger
bruke egenskygge og slagskygge i tegning
bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid
lage tegneserier og redegjøre for sammenhenger mellom tegneserier og film
fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt
sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike sammenhenger
Design

lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon
bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer
benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider
bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivingsprosess
bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer
vurdere design og industriell produksjon av kjente bruksgjenstander fra hverdagen og gjennomføre enkle forbrukertester
Mange av elevene som kommer til Kunstbanken vil gå “Kunstløypa” sammen med en lærer. Dette gjelder spesielt i de tilfellene flere grupper ankommer samtidig, slik at det er behov for en parallell aktivitet for gruppa som ikke er sammen med formidleren. “Kunstløypa” består av et kart hvor kunstneriske utsmykkinger, skulpturer og utvalgte bygg er merket av. På denne vandringen vil elevene også dra nytte av kunnskapen om og erfaringen de har med arkitektur:

Arkitektur

bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger
montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom
beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger
Norsk –  muntlig kommunikasjon

lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta
uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen
Matematikk – geometri

·         analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor daglegliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep
Samfunnsfag – samfunnskunnskap

·         gje døme på ulike kulturelle symbol og gjere greie for kva vi meiner med omgrepa identitet og kultur
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

Livssyn:

·         samtale om hva et livssyn kan innebære

Filosofi og etikk:

forklare hva filosofi og etikk er
samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn
samtale om etikk i forbindelse med ulike familieformer, forholdet mellom kjønnene, ulik kjønnsidentitet og forholdet mellom generasjonene
samtale om etniske, religiøse og livssynsmessige minoriteter i Norge og reflektere over utfordringer knyttet til det flerkulturelle samfunnet
samtale om filosofi, religion og livssyn som grunnlag for etisk tenkning og kunne drøfte noen moralske forbilder fra fortid og nåtid
Kroppsøving – idrettsaktivitet

utføre varierte aktivitetar og delta i leik som fremjar uthald, koordinasjon og anna kroppsleg utvikling
følgje enkle reglar og prinsipp for samhandling og samspel og respektere resultata
eksperimentere med kroppslege uttrykk [og danse enkle dansar frå ulike kulturar]