Om kunst i offentlige rom

Ordningen med kunst i offentlige rom er en del av den nasjonale kunstpolitikken hvor det settes av midler til kunst i forbindelse med offentlige nybygg, ombygginger og uteplasser. Fylkeskommunene og kommunene i Norge er banebrytere gjennom sine ordninger innen samtidskunsten og har bidratt til at mange imponerende verk er tilgjengelig for publikum.

For å ivareta og styrke kunstfaglig kompetanse er det utarbeidet retningslinjer for realisering av offentlige kunstprosjekter. I tidligere Hedmark fylke har 21 av 22 kommuner vedtatt retningslinjer og ordning for avsetning av midler til kunst i offentlige bygg og uterom. Innlandet fylkeskommune vedtok 1. april 2020 reviderte retningslinjer for fylkeskommunale prosjekter.

Ordningen sikrer at det realiseres kunstprosjekter med høy kunstnerisk kvalitet i forbindelse med offentlige byggeprosjekter, og formålet med kunstprosjektene er at de skal bidra til å heve og aktivere totalopplevelsen av offentlige bygg og uterom. Ordningen bidrar også til å demokratisere kunstopplevelsene ved at kunsten er til stede der folk ferdes.

Siden etableringen i 1977 er det i Hedmark realisert over 170 kunstprosjekter hvor fagutvalget Offentlig Kunst Hedmark (OK Hedmark) har vært involvert.

Kunstbanken og kunst i offentlige rom

Kunstbanken er faglig organ og kompetansesenter for kommuner, fylkeskommune og andre oppdragsgivere i realiseringen av kunstprosjekter i offentlige bygg og uterom i regionen. I samarbeid med OK Hedmark sørger Kunstbanken for at ordningen benyttes og at visuell kunst er en naturlig del av folks hverdag uavhengig av hvor i regionen de bor.

For å øke kunnskap om kunst i offentlige rom arrangerer Kunstbanken jevnlig konferanser og seminarer knyttet til aktuelle problemstillinger i arbeidet med offentlige kunstprosjekter.

OK Hedmark samarbeider med tilsvarende organ ved Oplandia senter for samtidskunst, Oplandia kunst i offentlige rom (OKIOR). OK Hedmark og OKIOR arbeider i hvert sitt geografiske område som samsvarer med de tidligere fylkene Oppland og Hedmark, og samarbeider om offentlige kunstprosjekter på fylkesnivå. De er også eiere av nettstedet, samt Instagram og Facebook profilene, Kunst i Innlandet som formidler offentlige kunstprosjekter i Innlandet.

OK Hedmark og OKIOR har også produsert en Håndbok for offentlig kunst i Innlandet Kunst der folk ferdes

2018 ga Kunstbanken ut boka Kunst tilstede. Boka er initiert og skrevet av Brit Anne Botheim, kunsthistoriker og tidligere seniorrådgiver i Kunstbanken, og presenterer faktainformasjon og et rikt bildemateriale over kunstprosjekter i perioden 1977 – 2017. Den beskriver også ordningens bakgrunn og historie og har betraktninger over utviklingstrekk i det nasjonale kunstpolitiske feltet, samt ordninger og regelverk i de andre skandinaviske landene. Boken inneholder informative intervjuer med de ulike aktørene i prosessen fra produsent til mottaker.

På Kunstbankens nettsider presenteres et digitalt arkiv over offentlige kunstprosjekter fra 2000. Sammen med boka Kunst tilstede fungerer dette som en omfattende informasjonsbank for kommuner, fylkeskommune, oppdragsgivere, kunstneriske prosjektleder, kunstnere og andre interesserte.

 

Offentlig kunst Hedmark består av følgende medlemmer:

Christel Sverre, leder kunstfaglig medarbeider i Kunstbanken
Bodul Buchazc, nestleder Kunsthåndverkerne i Innlandet (NKI)
Linda Bakke, medlem Billedkunstnerne i Innlandet (BKI)
Tone Fremming, medlem Hedmark og Oppland Arkitektforening
Inger Lise Libakken, vara NKI
Ingen oppnevnt BKI

OK Hedmarks oppgaver:

K Hedmark gir råd og veiledning til byggherrer/oppdragsgivere, kunstnere og kunstkonsulenter/ kunstfaglige prosjektledere.


For oppdragsgivere:
Bistå kommuner og fylkeskommunen ved utarbeidelse av retningslinjer
for kunst i offentlige rom
Bistå offentlige og private byggherrer ved initiering av kunstprosjekter i
offentlige rom
Gi råd i oppstartsfasen og under prosessen
Utlyse oppdrag til kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder og anbefale
aktuelle kandidater
Kvalitetssikre kunstplaner
Formidle ferdigstilte kunstprosjekter
Arkivere dokumentasjon av ferdigstilte kunstprosjekter


For kunstnere og kunstkonsulenter:
Sørge for at vedtatte retningslinjer i kommunene/fylkeskommunen blir
fulgt
Formidle oppdrag til kunstkonsulenter/ kunstfaglig
prosjektledere/kunstnere
Gi råd i prosessen
Formidle ferdigstilte kunstprosjekter
Arrangere og delta i debatt og meningsutveksling
Kompetanseheving for kunstkonsulenter/kunstfaglige prosjektleder
Arkivere dokumentasjon av ferdigstilte kunstprosjekter