Om kunst i offentlige rom

Ordningen med kunst i offentlige rom er en del av den nasjonale kunstpolitikken hvor det gis offentlig støtte til kunst i forbindelse med offentlige nybygg, ombygginger og uteplasser. Fylkeskommunene og kommunene i Norge er banebrytere gjennom sine ordninger innen samtidskunsten og har bidratt til at mange imponerende verk er tilgjengelig for publikum.

For å ivareta og styrke kunstfaglig kompetanse er det utarbeidet retningslinjer for realisering av offentlige kunstprosjekter. I tidligere Hedmark fylke har 21 av 22 kommuner vedtatt retningslinjer og ordning for avsetning av midler til kunst i offentlige bygg og uterom. Innlandet fylkeskommune vedtok 1. april 2020 retningslinjer for fylkeskommunale prosjekter.

Ordningen sikrer at det realiseres kunstprosjekter med høy kunstnerisk kvalitet i forbindelse med offentlige byggeprosjekter, og formålet med kunstprosjektene er at de skal bidra til å heve og aktivere totalopplevelsen av offentlige bygg og uterom. Ordningen bidrar også til å demokratisere kunstopplevelsene ved at kunsten er til stede der folk ferdes.

Siden etableringen i 1977 er det i Hedmark realisert over 160 kunstprosjekter hvor Fagutvalget for offentlig kunst har vært involvert.

Kunstbanken og kunst i offentlige rom

Kunstbanken er faglig organ og kompetansesenter for kommuner, fylkeskommune og andre oppdragsgivere i realiseringen av kunstprosjekter i offentlige bygg og uterom i regionen. I samarbeid med Fagutvalg for offentlig kunst i Hedmark sørger Kunstbanken for at ordningen benyttes og at visuell kunst er en naturlig del av folks hverdag uavhengig av hvor i regionen de bor.

For å øke kunnskap om kunst i offentlige rom arrangerer Kunstbanken jevnlig konferanser og seminarer knyttet til aktuelle problemstillinger i arbeidet med offentlige kunstprosjekter.

I 2018 ga Kunstbanken ut boka Kunst tilstede. Boka er initiert og skrevet av Brit Anne Botheim, kunsthistoriker og tidligere seniorrådgiver i Kunstbanken, og presenterer faktainformasjon og et rikt bildemateriale over kunstprosjekter i perioden 1977 – 2017. Den beskriver også ordningens bakgrunn og historie og har betraktninger over utviklingstrekk i det nasjonale kunstpolitiske feltet, samt ordninger og regelverk i de andre skandinaviske landene. Boken inneholder informative intervjuer med de ulike aktørene i prosessen fra produsent til mottaker.

På Kunstbankens nettsider presenteres et digitalt arkiv over offentlige kunstprosjekter fra 2000. Sammen med boka Kunst tilstede fungerer dette som en omfattende informasjonsbank for kommuner, fylkeskommune, oppdragsgivere, kunstneriske prosjektleder, kunstnere og andre interesserte.

Fagutvalg for offentlig kunst i Hedmark

Fagutvalg for offentlig kunst (tidligere Regionalt Samarbeidsutvalg for Utsmykking, RSU) består av følgende medlemmer:

Bodil Buchacz, leder Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge (NKØ)
Yngvild Fagerheim, medlem Bildende Kunstnere Hedmark (BKH)
Tone Fremming, medlem Hedmark og Oppland Arkitektforening
Kari Håkonsen, vara NKØ
Ruben Knutsen, vara BKH
Christel Sverre, sekretær kunstfaglig medarbeider, Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

Fagutvalgets oppgaver:

Fagutvalget arbeider sammen med Kunstbanken om å utvikle fagfeltet kunst i offentlige rom.

Fagutvalget tilbyr råd og veiledning til kommuner, fylkeskommune og andre oppdragsgivere som er i startfasen med nye kunstprosjekter.

Fagutvalget oppretter kontakt med nylig oppnevnte kunstfaglige prosjektledere.

Fagutvalget bistår kommuner, fylkeskommune og andre oppdragsgivere med utlysing av kunstfaglig prosjektlederoppdrag og/eller kommer med forslag til prosjektledere.

Fagutvalget kan benyttes som kvalitetssikrende instans av kunstplaner.

Fagutvalget tilbyr rådgiving for oppdragsgivere og prosjektledere i prosessen og kan opptre som meklingsinstans i eventuelle tvister.

Fagutvalgsmedlemmene har ansvar for å holde de lokale kunstnerorganisasjonene orientert om de offentlige kunstoppdragene som til enhver tid pågår i regionen.