Kunstbankens retningslinjer for Produksjonsstipend 2019

Last ned Kunstbankens retningslinjer for produksjonsstipend 2019

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter utlyser produksjonsstipender på tilsammen 100 000 kr, fordelt på ett eller flere kunstprosjekter. Minimumsbeløpet pr. kunstner er 20 000 kr. Frist for søknaden er 15. februar 2019.

Formålet med Produksjonsstipendet
Kunstbanken har fått tildelt midler etter søknad til Bildende Kunstneres Hjelpefond. Ordningen har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknytning til kunstsentrenes virksomhet ved å stille et beløp til disposisjon for produksjonsstipend vedtatt av kunstsenterets styre. Hjelpefondet dekker stipendene, kunstsentrene dekker alle andre utgifter.

Hva kan det gis støtte til?

•     Stipendet er forbeholdt profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere

•     Det kan søkes om stipend til individuelle utstillinger og utstillingsrettede prosjekter i ute- og innerom og annen individuell kunstproduksjon

•     Kunstprosjektene skal foregå i Hedmark. Aktører med tilhørighet til fylket vil bli prioritert

•     Det kan gis stipend til enkeltkunstnere som deltar i en gruppeutstilling/kollektivutstilling

•     Produksjonsstipendet gis som hel- eller delfinansiering

•     Prosjektene skal gjennomføres i løpet av 2019- 2020

Hva kan ikke få støtte?

•     ordinær drift av organisasjoner og institusjoner

•     årvisse tiltak

•     søknader fra kunstnere som har mottatt stipendet i løpet av de siste tre årene tas ikke i betraktning

 

Innholdet i søknaden
Søknad (inklusive alle vedlegg) skal sendes på e-post eller i brev til Kunstbanken Hedmark Kunstsenter innenfor fristen. Godkjente filtyper er doc, pdf og jpg (lavoppløselig format)

 

Søknaden skal gi opplysninger om

•     søkers navn, adresse, telefon og e-post

•     søkers organisasjonsnummer og/eller fødselsnummer samt kontonummer

•     prosjektskisse med beskrivelse av bakgrunn, kunstnerisk innhold og formål

•     hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av prosjektet

•     skriftlig avtale med visningssted eller visningsarena, samt kontaktperson

•     fremdriftsplan med forventet start- og avslutningstidspunkt

•     budsjett, finansieringsplan og søknadssum

•     3 – 5 fotografier. Fotografiene som sendes digitalt må være lavoppløselige, dvs rundt 300 – 400 Kb. Materialet kan også sendes som utskrift eller CD.

 

Bekjentgjøring
Informasjon om produksjonsstipendet gjøres kjent på Kunstbankens hjemmesider og e-poster til kunstnerne organisert i Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge (NKØ) og Bildende Kunstnere Hedmark (BKH).

 

Rapportering fra mottaker
Kunstnere som mottar støtte skal sende rapport til Kunstbanken senest en måned etter at prosjektet er gjennomført. Rapporten skal inneholde:

•     regnskapsoversikt

•     kort rapport om gjennomføringen av prosjektet (maks 1 side)

•     rapporten skal inneholde beskrivelse av hvordan prosjektet har vært markedsført og informasjon om publikumsoppslutning

 

Søknad inklusiv vedlegg merkes Produksjonsstipend 2019 og sendes pr. e-post eller brev til:

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, PB 224, 2302 Hamar
eller post@kunstbanken.no

Frist for søknaden er 15. februar 2019