Elfi Sverdrup har arbeidet med billedkunst, smykkekunst og sang i 40 år. For mange år siden vokste et ønske om å knytte sammen de forskjellige kunstartene fram. Dette resulterte i noe hun kaller Lydsmykke-performancer. Smykker og en fast lydkomposisjon ligger som basis for stemmeimprovisasjoner, blikkontakt og bevegelser. Hun utfordrer grensen mellom dyr og menneske, og tøyer grensene for hva som er kvinnelig. Et av kjernepunktene i opptredenene er vår tilknytning og avhengighet av naturen. Performancene har store kontraster, fra lyse feminine klanger til gaupegrowl og strupesang, -utvidet kommunikasjon gjort med kvinnekropp og kvinnestemme.

Elfi Sverdrup (f. 1958) har 8 års utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskole og Statens Kunstakademi i Oslo ved metall – og malerlinjen. I tillegg har hun gått i lære hos mange norske og svenske kvedere, hos flere joikere, inuittiske catajak-sangere, og strupesangere. Sverdrup har danset norske folkedanser, afrikansk, flamenco, stepping, balkandanser, klassisk ballett, moderne dans, jazzballett o.l. Hun har også arbeidet hos koreograf Sølvi Edvardsen ved Den Norske Opera og Ballet.


Elfi Sverdrup has worked with visual arts and jewelry and has sung for 40 years. Many years ago, a desire to combine the different art forms arose in her. This resulted in something she calls ‘Sound jewelry performances.’ Jewelry and a fixed sound composition provide the basis for voice improvisations, eye contact and movements. She challenges the boundary between animals and humans, and stretches the boundaries of what is female. One of the core features of the performances is our attachment to and dependence on nature. She uses large contrasts, from light feminine sounds to lynx growls and throat singing, -extended communication done with a female body and voice.

Elfi Sverdrup (b. 1958) has studied metalwork and painting for a total of eight years at the National Academy of Craft and Art Industry and the Norwegian National Academy of the Arts in Oslo. She has also studied with many Norwegian and Swedish artists of the kvede tradition, as well as several Sami joikers, Inuit katajak singers and throat singers. Sverdrup has danced traditional dances from Norway, Africa and the Balkans, as well as flamenco, step dancing, classical ballet, modern dance, jazz ballet and more. She has also worked with Sølvi Edvardsen, a choreographer with the Norwegian National Opera and Ballet. www.elfisverdrup.blogspot.com