HAMAR PERFORMANCE FESTIVAL 19 – 22 OKTOBER

Historier.

Verden er mer komplisert enn våre sannheter om den

Hamar performancefestival fyller 20 år i 2023 og har et ekstra stort og variert program med mange tilbud for barn, ungdom og voksne. Blant mange ting du kan oppleve er å

delta aktivt og skapende sammen med barna dine i verkstedet KROM, sitte i et stort telt og lytte til og dele sanne (så vel som usanne!) historier, drikke te og spise småkaker mens du hører barndomshistorier fra forrige århundre, du kan møte en av residenskunstnere ute i byen eller oppleve en unik en-til-en performance på Kunstbankens takterrasse, og du kan oppleve at dine egne ideer blir tolket og virkeliggjort av kunstig intelligens.

Festivalen er en rapport fra verden og ønsker å utfordre og berike med varierte opplevelser. Hamar performancefestival 2023 byr på mange muligheter til å oppleve internasjonal og dagsaktuell kunst, delta og reflektere sammen i sosiale møter og få ny kunnskap om performancekunst og dens betydning for samfunnet.

Ta med deg familien, en venn, naboen eller kom alene og møt andre kunstinteresserte til kunstopplevelser og polske småretter og kaker i festivalkafeen! Det er fri entré på hele festivalen – se fullstendig program her

Tittelen Historier. Verden er mer komplisert enn våre sannheter om den viser til våre individuelle og felles fortellinger. Ordet historier er en fellesnevner som gir retning og struktur til våre beskrivelser av verden og gjør oss i stand til uttrykke dem og gi dem videre til andre. Undertittelen ringer inn kompleksiteten, variasjonene og mulighetene som danner grunnlaget for vår eksistens.

20 performancekunstnere fra seks land, med en kjerne av norske og polske kunstnere, står på programmet på årets festival. Den tilbyr også flere performative verksteder til ungdommer i Hamarregionen, og et omfattende samskapende 5-dagers-verksted for profesjonelle scenekunstnere, ledet av det høyt anerkjente kunstnerparet VestAndPage. To residenskunstnere vil arbeide ute i Hamar by i dagene opp mot og under festivalen, og et stort og variert performanceprogram vises både inne i Kunstbanken og i bybildet 19.-22. oktober.

Historier. Verden er mer komplisert enn våre sannheter om den er også et interdisiplinært kunst- og formidlingsprosjekt som er finansiert av EØS-midler og strekker seg fra april 2023 til mai 2024. Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Kunstbanken senter for samtidskunst, Norge og Masovian Museum, Polen, og utgangspunktet for samarbeidet er å utveksle polsk og norsk samtidskunst og erfaringer mellom de to institusjonene.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

HAMAR PERFORMANCE FESTIVAL 19 – 22 OCTOBER

Stories.

The world is more complicated than our truths about it

 

Hamar performance festival turns 20 years old this year and offers an extensive program with a varied range of performances for children, youth and adults. Among many things you may:

participate actively and creatively with your children in the workshop KROM, sit in a large tent, and listen to and participate in conversations about nature, drink tea and eat cookies while listening to childhood stories from the last century, meet one of the residence artists out in the town, take part in a unique one-to-one performance and experience that your own ideas are interpreted and realised by artificial intelligence.

The festival will showcase performances from around the world with the aim to spark questions and challenge viewers. The festival offers opportunities to experience international and contemporary art, participate and reflect together in social meetings and gain new knowledge about performance art and its importance for society.

Bring your family, a friend, your neighbour or come alone and meet other art enthusiasts for art experiences and Polish snacks and cakes in the festival café. See the full programme here

The title Stories. The world is more complicated than our truths about it refer to our individual and shared narratives. The word stories is a common denominator that gives direction and structure to our descriptions of the world and enables us to express them and pass them on to others. The subtitle calls in the complexity, variety and possibilities that form the basis of our existence.

The performance festival has an extensive program this year and contains 20 artists from six countries with a core of Norwegian and Polish. It offers several performative workshops to young people in the Hamar region, a comprehensive co-creative 5-day workshop for professional performing artists led by the highly acclaimed artist duo VestAndPage. Two residency artists who will work outside in the city of Hamar in the days leading up to and during the festival. And a large and varied performance program that will be shown both in Kunstbanken and in the cityscape between 19 and 22 October.

Stories. The world is more complicated than our truths about it is also an interdisciplinary arts and outreach project funded by the EEA and Norway Grants and extends from April 2023 to May 2024. The project is carried out in collaboration between Kunstbanken Centre for Contemporary Art, Norway and the Masovian Museum, Poland, and the starting point for the collaboration is to exchange Polish and Norwegian contemporary art and experiences between the two institutions.