Er vi pliktig overfor livet å gi det videre?

Som kvinne er jeg bærer av verdens ufødte barn. Jeg kan være et annet menneskes mor, skjebne, gud.

Er det slik at det å få barn er en naturlig følge av et kjærlighetsmøte? Og i trancendental forstand menneskets forpliktelse overfor livet?

Not-Mothers eller Nullipara, kvinner som frivillig velger å ikke bli mor, opplever stigmatisering i vårt samfunn. Hvorfor? Stigmatiseringen av frivillig barnefrie kvinner sier noe om den dominerende status som biologien og de reproduktive funksjonene har i konstruksjonen av kjønn i vårt samfunn. Dette er et forsøk på å løfte frem de kvinner som lar sitt barn forbli ufødt.

Verket ”Det Siste Mennesket” tar ansats fra Peter Wessel Zapffes radikale tenkning som stiller spørsmålstegn ved vårt antroposentriske verdensbilde. Om 40 år vil det være nesten 3 milliarder flere mennesker på jorden. Derfor kan det være viktig å skape refleksjonsrom der vi tenker nytt omkring samfunnets syn på reproduksjon som meningen med livet.

Musikken er skrevet av komponist Stefan Thorsson. Komposisjonen er en elektronisk bearbeidelse av orgelverket La Source de Vie av Olivier Messiaen.

NB! Begrenset antall plasser. For reservasjon send sms med ditt navn til nummer 971 95 857 15.- 20. oktober, og du vil bli tildelt tidspunkt for oppmøte utenfor kirkedøren til Hamar Domkirke.

Liv Kristin Holmberg (f. 1980) er performancekunstner og organist. Utdannelse fra bl.a. Kunstakademiet i Oslo, Norges Musikkhøyskole, Sibeliusakademiet og Humboldt uni. (Berlin). Hun har de siste årene jobbet med kunst og performancekunst i kirkerom og er opptatt av forholdet mellom kunst og tro.

Stefan Thorsson (f. 1968) svensk komponist som først og fremst arbeider prosjektbasert i samarbeid med kunstnere innen kunst, scenekunst og film. Master i komposisjon fra Musikhögskolan i Göteborg og Hanns Eisler Hochschule für Musik (Berlin).


Do we have an obligation to pass on life?

As a woman, I am the bearer of the unborn children of the world. I have it in me to be another person’s mother, destiny, god.

Is having a child a natural consequence of a relationship? And in a transcendental way, an obligation to life itself?

Not-Mothers or Nullipara, women who voluntarily choose not to become mothers, experience stigmatisation in our society. Why? The stigmatisation of voluntarily childless women says something about the dominating status that biology and the reproductive functions have in the construction of gender in our society. This is an attempt to elevate those women who have left their child unborn. 

The source of ‘The Last Man’ is Peter Wessel Zapffe’s radical thinking which questions our anthropocentric worldview. In 40 years, there will be almost 3 billion people more on earth. It may therefore be important to create room for reflection on how to think afresh on the way society views reproduction as the meaning of life.

The music is written by the composer Stefan Thorsson. The composition is an electronic adaptation of the organ piece La Source de Vie by Olivier Messiaen.

Please note that there is a limited number of seats. For reservations send a text with your name to 971 95 857 15th to 20th October, and you will be allocated a time to meet outside the doors of Hamar Domkirke.

Liv Kristin Holmberg (b. 1980) is a performance artist and an organist. She has studied at amongst others the Academy of Fine Art in Oslo, the Norwegian Academy of Music, the Sibelius Academy and the Humboldt University in Berlin. With a keen interest in the relationship between art and faith, she has in recent years worked with art and performance art within churches. www.livkristinholmberg.no

Stefan Thorsson (b. 1968) is a Swedish composer who primarily performs project-based work in collaboration with artists who create art, performing art and music. He holds a Master’s degree in composition from the Academy of Music and Drama in Gothenburg and Hanns Eisler Hochschule für Musik, the Berlin Academy of Music. www.stefanthorsson.com