Inger-Reidun Olsen, Norge / Norway

Inger-Reidun Olsen (1976) utforsker bevegelse i utvidet forstand, gjennom kroppen og kroppens bevegelser, gjennom og med materialer og objekter, og tidvis tekst og stemme. Til årets festival i Kunstbanken har hun laget en stedsspesifikk performance på Fougner Lunds plass. Stedet hun har valgt har vært avgjørende og lagt føringer for de kunstneriske valgene gjennom prosessen.

Olsen er opptatt av rom, kontekst og natur. For tiden arbeider hun mye med trær, planter og stein. Det betyr ikke nødvendigvis at disse materiale er fysisk til stede i det performative verket, men at hun bruker dem aktivt i prosessen med å lage performancen. Gjennom nærkontakt med, observasjon og fysisk utforsking av materialene, kommer hun frem til performancens uttrykk, estetikk og form.

Inger-Reidun Olsen har siden 2003 realisert egne performancearbeider og forestillinger, og medvirket i samarbeidsprosjekter som koreograf, danser, performance kunstner, kurator, mentor og dramaturg. Olsens kunstneriske arbeid beveger seg i krysningen mellom koreografi og performance kunst, og involverer performativt arbeid ulike steder og rom, inne -og utendørs.


Inger-Reidun Olsen explores movement in a wide sense, through the body and its movements, through and with materials and objects and occasionally text and voice. For this year’s festival at Kunstbanken she has made a site-specific performance on Fougner Lund’s Square. The site she has chosen being key and it has lain the direction for the artistic choices throughout the process.  

Olsen is interested in space, context and nature and is currently working extensively with trees, plants and stones. These materials are not necessarily physically present in the performative piece. However, she uses them actively in the process of making the performance and through observing and interacting with them, she arrives at the expression, aesthetics and form of the performance.