Performance handler om et nært og konsentrert møte mellom kunstner og betrakter.  Performancefestivalen 2019 vil foregå fredag 18. og lørdag 19. oktober. Fredagens program er tilrettelagt for skoleelever.  Lørdag har vi et åpent program for alle. Detaljert program kommer. Klikk på lenken for å lese om utøverne

Last ned program Hamar Performancefestival 2019

Årets festival har fått tittelen Bevege. Med den ønsker Kunstbanken å undersøke og vise hvordan performancekunstenere bruker fysiske bevegelser som et omdreiningspunkt i sine performancer. Tittelen henviser også til et følelsesmessig møte med kunsten.

Kunstnerne som er invitert til å delta på årets festival, har alle bakgrunn innen billedkunst i tillegg til en fysisk disiplin som dans eller sirkus. Felles er at de alle bruker bevegelser bevisst i sine performative verk. Performancekunstenernes fremste kjennetegn er at de opptrer som seg selv og at de arbeider med et nærvær i situasjonen. I motsetning til en teaterskuespiller kan de ikke gjemme seg bak en innstudert rolle og en ferdig tekst. Kunstnerne må bruke andre måter å kommunisere med publikum på. Det kan være vektleggingen av de visuelle bildene de skaper med egen kropp og handling, bruken av musikk og lyder, dans og bevegelse, tekstfragmenter eller en samhandling med publikum.

Årets festival er den tredje i rekken hvor vi fokuserer på vesentlige virkemidler innen performanceuttrykket. Festivalen Levende bilder i 2015 handlet om den visuelle siden av uttrykket. Det var billedrike performancer, gjerne med enkle handlinger utført over flere timer. Kunsten og lyden i 2017 tok for seg hvordan performancerkunstnere bruker lyd, sang og musikk i sine performancer. Under begge festivalene var mangfoldet stort.

Årets festival foregår stort sett inne i Kunstbanken, og alle rommene blir tatt i bruk. På loftet vil Erik Åberg gjøre flere forestillinger med sine bevegelige kuber i sin performance GHOSTKUBE. Han er utdannet sirkusartist og i denne performancen er han inspirert av den japanske bretteteknikken origami. Fernanda Branco er gartner og visuell kunstner. I performancen Linje av lin – er jeg kledd i en plante? lar hun oss ta del i hvordan linplanten blir til noe vi kan kle på oss. Hun vil holde på hele dagen og publikum kan komme og gå som de vil i løpet av noen timer. I Maritea Dæhlins performance P.T.O.Y.M.P undersøkes lyd og stemme rent fysisk, der oppløsning av språk, innhold og kontekst settes sammen med repetitiv fysisk handling og kostymebruk. Veronica Bruce og Jennie Bergsli vil undersøke bevegelsenes forhold til tid gjennom intervaller og mellomspill. Danseperformancen Mykt mellomspill definerer ikke hva som er bevegelsens start eller slutt, men ser den som en puls i en større sammenheng. Kjetil Skøiens Paris Walk kan oppleves som en fortettet dagbok fra et seks måneders studieopphold i Paris. Elisabeth Færøy Lund søker et øyeblikk av felles tilstedeværelse i sine performancer. På festivalen vil hun benytte rockeringer i sin samhandling med publikum med performancen Endelause sirklar. I sin stedsbestemte performance En To Tre på Fougner Lunds plass vil Inger-Reidun Olsen utforske bevegelse i utvidet forstand; gjennom kroppen og kroppens bevegelser, ved og gjennom ulike materialer og objekter, og tidvis med tekst og stemme.

Barn under 10 år kan selv delta som medskapende aktører i prosjektet På Spill! Det er koreograf, kunstpedagog og barnehagelærer Guro Erika Trøseid Gjerstadberget som har utviklet prosjektet og utfører det i samarbeid med koreograf Thea Fjørtoft.

Formidling til skoler og barnehager
Performancefestivalen i Kunstbanken er kjent for formidlingen til skoleelever. På fredagen inviteres skolene til å delta på et eget program i Kunstbanken. I tillegg inviteres barnehagene til festivalen for første gang. I samarbeid med Turnéorganisasjonen skal Erik Åbergs forestilling  GHOSTKUBE formidles til 2.–4. trinn i Hamar og andre kommuner. Dette vil skje delvis i Kunstbanken, delvis i skolen.

Jeg vil takke alle deltakende kunstnere for godt samarbeid og spennende performancer. Jeg vil også takke de økonomiske støttespillere for at festivalen lar seg realisere og ansatte i Kunstbanken som hver på sitt vis bidrar til en vellykket festival.

Velkommen!

Ingrid Blekastad – kurator og direktør

 


This year’s festival is titled Move. Kunstbanken wishes to present and explore how performance artists use physical movements as a starting point in their performances, as well as they move the audience – referring to an emotional encounter with art.

The artists invited to this year’s festival all have a background in the visual arts as well as a physical discipline such as dance or circus acts. What they also have in common is that they use movements consciously in their performative pieces. The performance artists’ shared characteristic is that they portray themselves and they strive to be present in the situation. Unlike theatre actors, they cannot hide behind a rehearsed role and prepared script. The artists need to use other ways to communicate with the audience, whether it be through an emphasis on the visual images they create with their bodies and acts, the use of music and sound, dance and movement, fragments of text or interaction with the audience.   

This festival is the third in a series where we focus on important genres within performance art. Levende bilder in 2015 focused on the visual aspects of performance, which were rich in pictures, often including simple acts performed for several hours, while Kunsten og lyden in 2017 explored the ways in which performance artists use sound, songs and music. Both festivals displayed great diversity. 

This year the festival mainly takes place in Kunstbanken where all the rooms will be used. In the loft, Erik Åberg undertakes several performances with his moveable cubes. A qualified circus artist, he is inspired by the Japanese paper folding technique of origami. Fernanda Branco is a gardener and visual artist. In her performance, she lets us get involved in how the flax plant transforms into something we can wear. The performance is durational, and the public can come and go as they like. Maritea Dæhlin will perform an intense physical action where she explores the sound of each letter in a sentence and how sound can be translated into something physical.  Veronica Bruce and Jennie Bergsli explore the relationship between movement and time through intervals and interludes. Their dance performance does not define what is the start or end of a movement but rather sees it as a pulse in a wider context.   

Kjetil Skøien’s Paris Walk can be experienced as a condensed diary from a 6-month study trip to Paris. Elisabeth Færøy Lund searches for a moment of shared presence in her performances. At the festival she will use hula hoops in her interaction with the audience. For her site-specific performance at Fougner Lunds Square, Inger-Reidun Olsen explores movement in a wider sense, through the body and its movements, through and with materials and objects and occasionally text and voice. 

Children under the age of 10 can participate as co-creators in the project På Spill! Guro Erika Trøseid Gjerstadberget, a choreographer, art and kindergarten teacher, has developed the project which is realised in partnership with the choreographer Thea Fjørtoft.

Schools and kindergartens
The performance festival is renowned for bringing the art form to school pupils and on the Friday, schools are invited to take part in a separate programme at Kunstbanken. For the first time, kindergartens are also invited to the festival. In collaboration with Turneorganisasjonen, Erik Åberg’s performance will be shown to pupils in Year 2-4 in Hamar and other municipalities, either in Kunstbanken or in select schools.

I wish to thank the participating artists for their excellent cooperation and exciting performances. I also wish to thank the financial contributors for helping make this festival a reality and the staff at Kunstbanken who each in their own way help make the performance festival a success.

Welcome!

Ingrid Blekastad – curator and director


Bildet viser Inger Reidun Olsen. Foto: Franzisca Siegrist