SØKE ØKONOMISK STØTTE OG STIPENDER I HEDMARK

Hedmark fylkeskommune har flere ulike stipender man kan søke på, og disse utlyses i lokalpressen og på fylkeskommunens hjemmesider. På denne siden finner du linker til alle deres søknadsskjemaer og retningslinjer. Skjemaene skal fylles ut elektronisk, og deretter skrives ut for signering. Under finner du noen eksempler. For fullstendig oversikt, se Hedmark fylkeskommune

Kunstnerstipend:
Arbeidsstipend og materialstipend kan tildeles profesjonelle kunstnere som i hovedsak bor og har sitt virke i Hedmark fylke.

Generelle kulturmidler:
Tilskudd til kulturaktiviteter med et regionalt nedslagsfelt.

Statens ustillingsstipend – for kunstnere med utstillingsavtale i Hedmark:
Forvaltningen av ordningen er vedtatt overført fra Kulturrådet til Kunstsentrene i Norge (KiN) i 2017, og denne prosessen er nå i gang. Utlysning og søknadsskjemaer vil bli tilgjengelig på KiNs nettsider. Inntil videre kan henvendelser og spørsmål rettes til Kulturrådet. Hvert kunstnersenter har et sekreteriat for sin regionale komité (bestående av repr. for BKH, NKØ, Kunstforeningene og Hedmark fylkeskommune). Alle kunstnere som har avtale om utstillingsplass i Hedmark kan søke stipendet. Søknadsfristen  er 1. september. Søknad for de som har utstillingsplass i Hedmark skal sendes til: Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, Postboks 224, 2302 Hamar

Den Kulturelle Skolesekken (DKS) – regionale midler:
Her er det muligheter for å søke om tilskudd på flere nivåer, både som produsent/utøver og til formidling av prosjekter produsert for formidling i barne- ungdoms- og videregående skole. Prosjektet skal ha et regionalt nedslagsfelt.

Turnéorganisasjonen er fylkets formidlingsinstitusjon med ansvar for DKS som ble en nasjonal ordning fra 2001. Samtlige 22 hedmarkskommuner har inngått fast avtale om turneer til alle skoler. Skolepakka gir hver elev tre til fem kunstbesøk hvert skoleår. Programtilbudet representerer hele bredden av kunstuttrykk; musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og film, samt produksjoner med kunstarter i samspill. En stor andel av forestillingene er egenproduserte eller laget i samarbeid med andre institusjoner. Vil du gjerne reise på turné til skoler i Hedmark? Turnéorganisasjonen ønsker å komme i kontakt med kunstnere/grupper som vil tilby produksjoner for elever i grunnskolen og videregående skole. Forslag til turneer tas imot hele året.

SØKE ØKONOMISK STØTTE OG STIPENDER I KOMMUNENE

Mange av de 22 kommunene i Hedmark har også ulike stipender og støtteordninger man kan søke. Ta direkte kontakt med den enkelte kommunes kulturavdeling for oversikt og veiledning. Se lenker til kommunene lenger ned på siden.

Lokale DKS-midler:
Alle kommuner har en DKS-pott i størrelsesorden etter antall elever i vedkommende kommune. De 22 kommunene i Hedmark har ulik praksis for hvordan denne potten forvaltes – men alle er interesserte i gode samarbeidspartnere og dyktige utøvere på de ulike kunstfeltene. Ta direkte kontakt med ansvarlig for kultur i den enkelte kommune:

Alvdal kommune | Eidskog kommune | Elverum kommuneEngerdal kommune | Folldal kommune | Grue kommune | Hamar kommune | Kongsvinger kommune | Løten kommune | Nord-Odal kommune | Os kommune | Rendalen kommune | Ringsaker kommune | Stange kommune | Stor-Elvdal kommune | Sør-Odal kommune | Tolga kommune | Trysil kommune | Tynset kommune | Våler kommune | Åmot kommune | Åsnes kommune

SØKE ØKONOMISK STØTTE OG STIPENDER PÅ NASJONALT NIVÅ

Kulturrådet forvalter Norsk kulturfond og andre statlige støtteordninger på kulturområdet. Kulturrådet er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er et rådgivende organ for staten i kulturspørsmål. For informasjon, retningslinjer og søknadsskjemaer til de ulike støtteordningene, se Kulturrådet

Norske Billedkunstnere (NBK) har opprettet en digital søkerportal. Her kan du søke om stipend, prosjektstøtte  og om deltagelse på Høstutstillingen .

Norske Kunsthåndverkere (NK) har også en oversikt over støtteordninger.