2. november - 29. desember

Bente Stokke og Anna Brag møttes på kunstakademiet i Oslo på slutten av 80-tallet hvor Stokke var professor og Brag student. Det oppsto en fruktbar dialog mellom dem om den internasjonale og norske kunstverden, og deres egne situasjon. Dialogen har de opprett holdt og utviklet til arbeidssamtaler om arbeidsprosesser, prosjekter og utstillinger de selv arbeider med eller har opplevd. Under pandemien ble samtalene intensivert, og med et web-kamera i hvert atelier kunne de se og oppleve hverandres kunstverk og prosesser direkte. Samtalene ble tatt opp på video og vises i utstillingen som en inngang til deres individuelle utstillinger.

Bente Stokke (f 1952) viser prosjektet Innland som for henne er en vandring i ukjent terreng. Det er et kunstnerisk forskningsprosjekt basert på regionen Innlandets omgivelser og historie. Hun tar utgangs punkt i en holdning og en idé og valg av teknikk og materiale kommer som en følge av dette. Det endelige verket/resultatet blir utført spesifikt til store sal i Kunstbanken. Bente Stokke bor og arbeider i Berlin.

Anna Brag (f. 1965) viser animasjonen Annabios som består av romlige tegninger rett på vegg og en animert film. Hun er utdannet på Kunstakademiet i Oslo 1988-92 og arbeider hovedsakelig med tegning som utgangspunkt for rominstallasjon, maleri og kunstprosjekter i offentlige rom. Anna Brag bor og arbeider i Malmø.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Bente Stokke and Anna Brag met at the Oslo Academy of the Arts in the late 1980s, where Stokke was a professor and Brag a student. They engaged in a fruitful discussion about the international and Norwegian art worlds, as well as their own artistic pursuits, and have maintained and developed this dialogue into conversations about work processes, projects, and exhibitions that they are working on or have experienced. During the pandemic, the conversations intensified, and with a webcam in each studio, they could see and experience each other’s artworks and processes directly. The conversations were recorded on video and shown in the exhibition as an introduction to their individual exhibitions.

Bente Stokke (b. 1952) shows the project Innland, which for her is a journey into unknown territory. It is an artistic re search project based on the environment and history of the Innlandet region. She starts with an opinion and an idea, and chooses techniques and materi als that align with her vision. The final work is specifically created for the exhibition in the main hall in Kunstbanken. Bente Stokke lives and works in Berlin.

Anna Brag (b. 1965) shows the animation Annabios, which consists of spatial drawings directly on the wall and an animated film. She is a graduate of the Oslo Academy of the Arts (1988 – 1992) and works primarily with drawing as a starting point for spatial installations, paintings and art projects in public spaces. Anna Brag lives and works in Malmö.