Utstillingen med de seks malerne Kåre Magnus Bergh, Ingvild Kjær Tofte, Patrik Entian, Hanna Høiness, Bente Louise Aas og Jon Arne Mogstad åpner lørdag 5. juni.

Kåre Magnus Bergh, Ingvild Kjær Tofte, Patrik Entian, Hanna Høiness,
Bente Louise Aas, Jon Arne Mogstad

Verden som den føles

Med samtidens visuelle overflod som bakteppe har vi invitert seks malere til å fylle Kunstbanken. Samtlige befinner seg i området mellom det abstrakte og konkrete. De maler gjenkjennelige ting og fenomener med håndverksmessig følsomhet og personlig nærvær, men uten å gjengi virkeligheten slik den faktisk oppfattes eller viser seg for oss.

«Jeg maler abstraherte inntrykk fra kulturlandskap og fra TV og eventbransjen. Landskapene er overgrodd og preget av gammel og avviklet næring hvor bare noen få elementer står igjen. Motivene mine er løsrevet fra sin sammenheng. Fragmenterte og karikerte.»

Kåre Magnus Bergh (1978, Hamar) arbeider hovedsakelig med maleri og har bl.a. stilt ut på NoPlace, UKS, Kunstnerforbundet og QB Gallery.

«Jeg maler figurative bilder, men de er sjelden ren dokumentasjon eller studier av noe jeg har sett, snarere forsøk på å rekonstruere noe jeg har sett for meg. Jeg setter sammen elementer på nye måter, ofte med en logisk brist.»

Ingvild Kjær Tofte (1975, Oslo) har bl.a. hatt separatut- stilling på LNM og er innkjøpt av Norges Bank, Nordea og Helsebygg.

«Bildet man jobber med er vanskelig å slippe med blik- ket selv om man ikke tør å se rett inn i det. Ser på det i øyekroken, sveiper rundt kantene med en liten følelse av sjenanse. Forvirrende, misstrøstende, men iblant vidun- derlig blandet med en litt skremmende følelse av at dette kan bli noe.»

Patrik Entian (1966, Karlstad) har stilt ut på bl. a. Trondheim kunstmuseum, LNM og TSSK. Han arbeider også i kunstnerduoen & Co sammen med Aleksi Wildhagen.

«Å male er, for meg, en helt annen verden enn det jeg forestiller meg det er å ta et bilde. Himmelen og horison- ten kan jeg justere riktig eller uriktig underveis, flytte på alt, bruke maling som et element i tykkelse og glans, jeg kan presse perspektivet, justere farge og intensitet og legge til eller ta bort.»

Hanna Høiness (1968, Haugesund) har hatt omfattende utstillingsaktivitet og flere utsmykkingsoppdrag. Hun har siden 2005 også stilt ut regelmessig ved Galleri Semmingsen.

«Jeg er ute etter å beskrive stemninger ved hjelp av fargen, komposisjonen, strøket og bildeelementene. Det er vanligvis en lang prosess før jeg får et ønsket resultat. Det kan være slitsomt og frustrerende, men de bildene som det til slutt blir noe av, kan jeg kjenne en stor glede over.»

Bente Louise Aas (1958, Langesund) har stilt ut på bl.a. Oslo Kunstforening, Bomuldsfabriken Kunsthall og Galleri F-15 og deltatt i en rekke gruppeutstillinger.

«Jeg har i liten grad brydd meg om å bli gjenkjent på stilen. Det kan diskuteres om det er ulike språk eller stiler jeg arbeider med, men jeg prøver å bruke språket til å si noe mer enn bare å påpeke dets muligheter. Nå maler jeg en serie figurative malerier med utgangspunkt i elva Surna som jeg har hatt et sterkt forhold til helt siden barndommen.»

Jon Arne Mogstad (1950, Surnadal) har hatt en lang rekke utstillinger, offentlige utsmykninger og er representert i ledende samlinger. I perioden 1986-2002 stilte han regelmessig ut ved Galleri K.


The World As It Feels

With the visual abundance of contemporary society as a backdrop, we have invited six painters who all operate in the space between the abstract and the concrete. They paint recognisable things and phenomena with artistic sensitivity and presence but without rendering reality as it is or appears to us.

“I paint abstracted impressions from cultural landscapes and from the TV and event industry. The landscapes are overgrown and characterised by old and abandoned premises where just a few elements remain. My motifs are disengaged from their setting. Fragmented and caricatured.”

Kåre Magnus Bergh (1978, Hamar) predominantly works with painting and has exhibited at NoPlace, UKS, Kunstnerforbundet and QB Gallery, to name but a few.

“I create figurative paintings but they are rarely a pure documentation or study of what I have seen but rather an attempt at reconstructing something I have visualised. I assemble elements in new ways, often with a logical deficiency.”

Ingvild Kjær Tofte (1975, Oslo) has, amongst other things, displayed a solo exhibition at LNM and her work has been purchased by Norges Bank, Nordea and Helsebygg.

“It is difficult to stop looking at the picture you are working on even though you don’t dare to stare directly at it. You peek at it from the corner of your eye, let your eyes shyly skirt the edges. Confused, despondent but sometimes delightfully mixed with a slightly scary feeling that this could become something.”

Patrik Entian (1966, Karlstad) has, amongst other places, exhibited at Trondheim Art Museum, LNM and TSSK. He is also part of the artist duo & Co together with Aleksi Wildhagen.

“For me, painting is an entirely different world than I ima- gine it is taking a photo. The sky and the horizon can be adjusted correctly or incorrectly, I can move everything, use paint as an element in thickness or glossiness, I can squeeze the perspective, adjust colours and intensity and add or take away.”

Hanna Høiness (1968, Haugesund) has exhibited exten- sively and had several commissions. Since 2005 she has had regular exhibitions at Galleri Semmingsen.

“I want to describe moods through colours, composition, the brush stroke and picture elements. Usually it is a long process before I arrive at the desired result. It can be tiring and frustrating but I get great pleasure from the pictures that eventually turn out.”

Bente Louise Aas (1958, Langesund) has exhibited at, amongst others, Oslo Kunstforening, Bomuldsfabriken Kunsthall and Galleri F-15 and taken part in a number of group exhibitions.

“I have not been overly concerned about being recognised for my style. It is debatable whether it is different languages or styles I use but I try to use the language to say more than merely pointing out its possibilities. Right now I am doing a series of figurative paintings using the river Surna, which I have had a strong link with since childhood, as a starting point.”

Jon Arne Mogstad (1950, Surnadal) has displayed a number of exhibitions, commissions and is represented in major collections. Between 1986-2002 he regularly exhibited at Galleri K.