Ellakajsa Nordström og Anne-Liis Kogan har samarbeidet siden 2013, i tillegg til sin individuelle kunstnerpraksis. Arbeidet som presenteres i Kunstbanken dreier seg om stemmingen av et piano.

I sitt fellesarbeid utforsker de forholdet mellom menneskets stemme og kropp, språk og teknologi. De undersøker begreper som tale og sang, og dessuten hvordan fysiske minner kan overføres og kommuniseres. Hvordan kommuniserer vi taus eller ordløs kunnskap til noen andre? Hvordan tolker vi en dialog på et språk vi ikke forstår?

I Nordström og Kogans arbeid beskrives eller fortolkes et scenario om og om igjen og omdannes til ulike kunstformer: Det kan være å skrive ned hvordan noe lyder, eller å omdanne teksten til et manuskript som skal brukes i en forestilling med skuespillere eller sangere. For hver nye oversettelse blir aspekter lagt til eller tapt. Dette muliggjør at nye fortellinger dannes og inviterer betrakteren til å nærme seg verket fra mange tolkningsvinkler samtidig.

Tidligere verk inkluderer vokalopptredener, binaurale lydarbeider, skulptur og flerkanals lydinstallasjoner.

Ellakajsa Nordström (f. 1979) er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo, Konstfack i Stockholm, Central Saint Martins School of Art and Design, London (UK) og Konstakademien i Stockholm. Hun har stor aktivitet som visuell kunstner og performancekunstner verden rundt. Hennes tekster er utgitt i ulike europeiske kunst- og filosofipublikasjoner, og hun har hatt flere arbeidsopphold på Island og i Tyrkia.

Anne-Liis Kogan (f. 1984) er utdannet fra Konstfack i Stockholm og Kunstakademiet i Bergen. Hun har stilt ut og gjort performancer fortrinnsvis i Norden og Europa, og har hatt arbeidsopphold i Litauen og Estland.


Ellakajsa Nordström and Anne-Liis Kogan have been working together since 2013, alongside their individual practices. In their joint work they explore the relationship between the human voice and the body, language and technology. They explore concepts such as speech and song, and also examine how physical memories can be transferred and communicated. How do we communicate tacit or unspoken knowledge to someone else? How do we interpret a dialogue in a language we do not understand? In Nordström and Kogan’s work, a scenario is described or interpreted over and over again and turned into various art forms: it can be by writing down how something sounds, or turning the text into a manuscript to be used in a performance with actors or singers. For every new translation, aspects are added or lost, allowing for the accumulation of new narratives to form and inviting the audience to enter the work from many interpretation points at once.

The work presented at Kunstbanken revolves around the tuning of a piano. Previous works include vocal performances, binaural sound pieces, sculpture and multi-channel sound installations.

Ellakajsa Nordström (b. 1979) is educated at the Oslo Art Academy (NO), University College of Arts and Crafts, Stockholm (SE), Central Saint Martins School of Art and Design, London (UK) and the Royal Academy of Fine Arts, Stockholm (SE). She is very active as a visual artist and performance artist worldwide. Her texts are published in various European arts and philosophical publications and she has worked in Iceland and in Turkey. www.ellakajsanordstrom.com

Anne-Liis Kogan (b. 1984) is educated at the University College of Arts and Crafts, Stockholm (SE) and the Academy of Fine Arts in Bergen. She has featured in art shows and performances in the Nordic countries and Europe, and has worked in Lithuania and Estonia. www.anneliiskogan.com