Performancefestivalen i Hamar 20. og 21. oktober 2017: KUNSTEN OG LYDEN

https://vimeo.com/242187999

   Informasjon om program og utøvere finner du her   |  Last ned pdf av programmet

På årets festival presenterer Kunstbanken Hedmark Kunstsenter performancer som benytter lyd og musikk som et meningsbærende element. Vi ønsker å undersøke hvordan kunstnere med bakgrunn fra billedkunstfeltet, bruker lyd og musikk i sine uttrykk. Dette er den andre av Kunstbankens festivaler som setter søkelys på vesentlige elementer eller virkemidler i performancekunsten. Levende bilder i 2015 presenterte performancer som hadde hovedvekt på den billedskapende delen. Festivalen presenterte både absurde, frodige uttrykk og skulpturelle performancer hvor de minimalistiske og repeterende bevegelsene skapte flertydige bilder.

Årets festival har et stort spenn fra flamencosang som en form for motstand, vinddrevet lirekasse på Stortorget og orgelkonsert og en-til-en performancer om frivillig barnløshet i Domkirken. Det blir lydsmykkeperformancer med strupesang og gaupebrøl hvor vår avhengighet av naturen er et kjernepunkt, interaktive lydobjekter og elastiske skulpturer i langsomme bevegelser hvor publikums oppmerksomhet dreies til egen kropp og egne pustlyder. Programmet er allsidig og byr på spennende og overraskende opptredener. De fleste av performancene er nye produksjoner laget spesielt til festivalen.

Festivalen går over to dager. På lørdag 21. oktober er det åpen dag og på fredag 20. oktober har vi lukkede skoleforestillinger. Til sammen deltar 14 kunstnere som presenterer åtte performancer, noen varer i flere timer, noen i ca 15 minutter. I år har vi lagt det meste av programmet inne i Kunstbanken, men Stortorget og Hamar Domkirke blir også tatt i bruk.

Til forestillingene på fredag inviteres skolene i Hamarregionen. Målet er å gi skoleelever kunnskap om og opplevelser av kunstuttrykket. I år vil vi i tillegg samarbeide med Turneorganisasjonen som skal formidle en lydperformance til 5. – 7. trinn i Hamar kommune i uka etter festivalen. Dette foregår i Kunstbanken og er del av Den Kulturelle Skolesekken.

Om uttrykket
Performancekunst er en uttrykksform som vokste fram innen billedkunsten og fant sin form rundt 1970. Den har røtter til Happenings, Fluxus og konseptkunsten fra slutten av 1950- og 60-tallet. Generelt kan vi si at performance handler om et nærværende møte mellom kunstner og betrakter. Kunstneren bruker seg selv som materiale og møter tilskueren direkte uten å innta en rollefigur. Performancekunsten har hatt stor innflytelse på andre kunstgrener som teater og musikk. Uttrykket har opplevd en oppblomstring fra 1990-tallet. Kunstbanken er fortsatt den eneste kunstinstitusjonen i Norge som arrangerer en festival viet uttrykket, slik vi har gjort siden 2003.

Kunstbanken takker alle deltakende kunstnerne for enestående innsats, og samarbeidspartnere og økonomiske støttespillere for viktige bidrag.

Velkommen til nye og sanseutvidende opplevelser!


At this year’s festival, Kunstbanken Hedmark Kunstsenter presents performances that use sound and music as an expressive element. We wish to explore how artists with a background in the visual arts use sound and music in their work. This is the second Kunstbanken festival that highlights the essential elements and artistic devices of the performance art discipline. In 2015, Living Images presented performances in which the main focus was the visual narrative and imagery. The festival featured both absurd and exuberant expressions, as well as sculptural performances in which minimalistic and repetitive movements created ambiguous images.

This year’s festival ranges from flamenco singing as a kind of resistance and a wind powered street organ playing at Stortorget, to an organ concert and one-to-one performances addressing voluntary childlessness in Domkirken. There will be sound jewellery with throat singing and lynx roars where our dependency on nature is the focal point, interactive objects and slow motion elastic sculptures that make the audience turn their attention to their own bodies and breathing. The program is versatile and offers exciting and surprising performances, most of which are new productions purpose-made for the festival.

The festival runs over two days. Saturday 21st October is open to everybody, while Friday 20th October is reserved for schools. Altogether there are 14 artists who present eight performances, some of which last several hours and others around 15 minutes. This year most of the program takes place inside Kunstbanken but there will also be performances at Stortorget and in Hamar Domkirke.

School pupils in the Hamar region are invited to see the performances, the aim being to give pupils knowledge of and experience in this particular form of artistic expression. This year we will also be collaborating with Hedmark Touring Organization who will do a sound performance for year 5 to 7 pupils in Hamar municipality during the week after the festival. This will take place in Kunstbanken and is part of the Cultural Rucksack.

About performance art
Performance art is a form of expression which grew out of the fine arts and found its own form around 1970. Its roots may be traced to Happenings, Fluxus and conceptual art from the end of the 1950s and 60s. Performance is all about a close-up encounter between the artist and the onlooker. The artists use themselves as material and meet the audience directly without creating a theatrical persona. Performance art, which has blossomed since the 1990s, has greatly inspired other artistic expressions such as theatre and music. To date, Kunstbanken remains the only art institution in Norway to arrange a festival dedicated to performance art, something we have done since 2003.

We would like to extend a thank you to all participating artists for their exceptional effort and to associates and financial supporters for their important contributions.

Welcome to novel and sensory expanding experiences!


Festivalen er støttet av Kulturrådet og Hamar kommune