For andre gang arrangerer Kunstbanken Hedmark Kunstsenter ei helg viet performance. Ønsket fra vår side er å samle kunstnere som arbeider med dette kuntsuttrykket og skape en arena hvor kunsnere møter og de møter publikum.

Performance eller lignende Live Art-former hvor kunstnerne opptrer selv, har sporadisk dukket opp i den internasjonale kunsten de siste 100 årene. I norsk sammenheng regnes Kjartan Slettemark som den første performancekunstner med sine opptredener på 60-tallet.

Performance-sjangeren omfatter alle kunstarter, men vi vil i vårt program konsentrere oss om billedkunstdelen. Selv om forestillingene vi presenterer har uttrykk som en konsert eller forelesning, vil deltagerne bruke ideer og tankesett fra billedkunsten. De benytter seg av en kjent scenisk form som som et slags språk og vil på ulikt vis forskyve publikums fokus. I tillegg til en ren konsert/forelesning får vi dermed en problematisering av kunstformen. Performance er i sitt opphav en hybrid og det er derfor typisk at få kunstnere er rene performancekunstnere, de fleste arbeider med flere visuell uttrykk. Siden performancen er et såpass åpent felt med få regler, er det vesentlig å skape en arena hvor de kan bli sett og diskutert. Dette er nødvendig for å opprettholde og høyne nivået vi har i dag.

Vi mener det er viktig på dette stadiet å vise en åpenhet for mange uttrykk og tema, framfor å avgrense programmet tematisk. Likevel dannes noen tyngdepunkter i år som i fjor. Omfanget av programmet er likt med 14 deltagende kunstnere, men sammenlignet med fjorårets program er det større vekt på humor og underholdende innslag (Bowles/Johansson, Brandelius, Lundén), vi har også kontraster mellom flere timers maratonperformancer (Connolly, Pendry og Lundén) og fem-minnutters performancer.

Vi har invitert tre sentrale svenske kunstnere og har utvidet programmet med en seminardag på fredag. Slettemark er en viktig nestor i denne sammenheng, derfor vises Filmen om Kjartan kontinuerlig denne helga.

FLere har hevdet at det vesentlige med performance er utøverens mot. Like viktig er et publikum å spille for. Vi ønsker både utøvere og publikum lykke til!

Ingrid Blekastad


For the second time, Kunstbanken Hedmark Kunstsenter organises a weekend devoted to performance. We want to bring artists who use this mode of expression together and create an area where artists meet each other and they, in turn, meet the audience.

Over the last century, performance art and similar forms of Live Art in which the artists themselves perform, have been sporadically popping up on the international art scene. Here in Norway, Kjartan Slettemark is regarded the first Norwegian performance artist with his acts in the 1960s.

The performance genre comprises all types of art, but in our programme we consentrate on representational art. Even though the performances we present take the shape of a concert or a lecture, the participating artists use ideas and thoughts taken from representational art. They make use of familiar scenic form as a type of language and will in different ways shift the focus of the spectators, as a consequence of which we not only get a pure concert/performance but also manage to question the art form. As performance per se is a hybrid, we tend to find few artists who are pure performance artists and most of them work with many different visual expressions. Bearing in mind that performance art is a fairly open field with few rules, it is important to crate an area in which performances can be seen and discussed. Yhis is necessary in order to keep improving the high standards, which have already been achieved.

Rather than limiting the programme to a few themes, we feel that, at this stage, it is important to show that we are open to a range of expressions and topics. Nevertheless there are some focal points this yar as there were last year. With 14 participating artists, the scale is on the same level as last year´s event, but this year sees greater emphasis on humour and entertaining acts (Bowles/Johansson, Brandelius, Lundén). There is also the contrast between marathon performances of several hours duration (Connolly, Pendry og Lundén) and five-minute acts.

We have invited three key artists from Sweden and extended the programme to include a day of seminars on Friday. Because Slettemark is such an important figure in Norwegian performance art, Filmen om Kjartan (The film about Kjartan) is shown continiously throughout the weekend.

Many have claimed that the most important aspect of a performance is the artists´ courage bout it is equally important to have an audience. We wish both the performers and their audience the best of luck!

Ingrid Blekastad